Realizujemy Procesy Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów – MBP

Machaniczne-biologiczne przekrztałcenie polega na przetworzeniu odpadów poprzez obróbkę mechaniczną (tj. procesy rozdrabniania, przesiewania, sortowania, homogenizacji, separacji metali żelaznych i nieżelaznych, wydzielenia frakcji palnej) na frakcje dające się w całości lub częściowo wykorzystać do dalszej biodegradacji i stabilizacji biologicznej.

  • Odbieramy
  • Rozdrabniamy

  • Przesiewamy
  • Sortujemy

15 01 06 / Sortujemy odpady ze zbiórki selektywnej

Wstępnie przygotowane odpady przetwarzamy biologicznie w celu zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko lub w celu dalszych procesów odzysku czy też polepszenia ich właściwości paliwowych.

  • Przeprowadzamy procesy kompostowania (19 12 12)
  • Wytwarzamy stabilizat 19 05 99 oraz po procesie mechanicznym 19 05 03 do rekultywacji składowisk.
  • Wytwarzamy półprodukty do wytwarzania paliwa alternatywnego RDF (19 12 10)

Procesy:

  • Stabilizacji, przez zastosowanie procesu biostabilizacji przy wykorzystaniu stosownych technologi celem zmniejszenia oddziaływania odpadów docelowo deponowanych na składowisku (poprzez składowanie i odzysk)
  • Prowadzeni mechanicznego procesu sortowania celem wyselekcjonowania surowców wtórnych nadających się do procesu recyklingu lub przygotowania fracji odpadów do wykożystania energetycznego.

Jeżeli masz problematyczne odpady możemy zająć się organizają ich utylizacji działając jako pośrednik w obrocie odpadami w rozumieniu zapisów ustawy dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (dz. u. 2013. poz. 21 z późn zm.)