Realizujemy Procesy Remediacji

Poddanie gleby, ziemi działaniom mającym na celu usunięcie lub zmniejszenie ilości, kontrolowanie oraz ograniczenie rozprzestrzeniania się substancji powodujących ryzyko, tak aby teren zanieczyszczony przestał stwarzać zagrożenie dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska

  • Metody Fizyczne
  • Metody Chemiczne
  • Metody Biologiczne

Bioremediacja – technologia usuwania zanieczyszczeń (głównie substancji ropopochodnych) z gleby i wód podziemnych za pomocą żywych mikroorganizmów w celu katalizowania, destrukcji lub transformacji różnego rodzaju zanieczyszczeń w formy mniej szkodliwe. W bioremediacji wykorzystywane są naturalne zdolności mikroorganizmów do rozkładu węglowodorów ropy naftowej.

Jeżeli masz problematyczne odpady możemy zająć się organizają ich utylizacji działając jako pośrednik w obrocie odpadami w rozumieniu zapisów ustawy dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (dz. u. 2013. poz. 21 z późn zm.)